Forsiden   >   Avtalevilkår
DomenenavnNettstedE-postDatabase
IP-telefoniBredbåndSikkerhet
KonsulenttjenesterInstallasjonDrift

Avtalevilkår

Versjon 4, gyldig fra 21.08.2010

Avtalevilkårenes gyldighetsområde

Disse avtalevilkårene skal gjelde for alle forhold mellom kunden og Albix AS, med mindre annet er skriftlig avtalt.
Ved konflikt mellom kundens og Albix AS' standard avtalevilkår, kan det skrives egen avtale ang. de berørte punkter. Dersom slik skriftlig avtale ikke foreligger med begge parters underskrift, anses kunden å ha fraveket sine berørte avtalevilkår, og de nedenfor angitte avtalevilkår er gjeldene.

Leveranse

Bestilte varer og tjenester leveres snarest mulig. Albix AS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tap som følge av forsinket leveranse.

Driftstjenester leveres uten garanti for oppetid dersom ikke egen avtale om SLA (Service Level Agreement) er inngått. Albix AS kan ikke holdes ansvarlig hverken for direkte eller indirekte tap som følge av driftsstans i egne eller underleverandørers systemer.

Avtalers varighet

Tjenester fornyes automatisk for en hel leveranseperiode dersom ikke annet er avtalt.
Avtaler løper til de sies opp skriftlig. Som skriftlig oppsigelse regnes e-post sendt til post@albix.no, samt brev sendt til vår forretningsadresse.
Domeneabonnement må sies opp senest den 25. i måneden før forfall. Dette pga. gjeldende praksis ved fornying av domener hos Norid.
Andre tjenester kan sies opp med minimum 14 dagers varsel.
Driftstjenester regnes som aktive inntil all bruk og alle referanser i DNS opphører. For tjenester som er aktive på det tidspunkt de etter kundens oppsigelse skulle ha opphørt, kanselleres avbestillingen uten varsel, slik at det ikke oppstår feilaktig stans i tjenesteleveransen. Kunden må i så fall om ønskelig sende ny avbestilling når årsaken til kanselleringen er utbedret.

Betalingsvilkår

Leveranse skjer normalt mot faktura med én ukes betalingsfrist. Ved særskilt behov kan lengre betalingsfrist avtales. Dersom forholdene tilsier det, kan det avtales depositum eller delvis forhåndsbetaling.
Alle varer og tjenester faktureres i norske kroner, med mindre annet er skriftlig avtalt. Alle innbetalinger skal være i samme valuta som fakturert. Ved betaling i andre valutaer vil evnt. tap grunnet valutakonvertering samt andre påløpte kostnader, eksempelvis bankgebyrer, faktureres kunden.

Ved manglende betaling

Dersom kunden ikke har betalt faktura innen fristen, ilegges renter og purregebyr iht. gjeldende satser. Om nødvendig iverksettes inkasso iht. "Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav".
Leverte tjenester kan stoppes etter varsel om manglende betaling.
Leverte varer er Albix AS' eiendom inntil de er fullt og helt betalt. Disse kan hentes tilbake etter varsel om manglende betaling. Kan varen returneres distributør krediteres kjøpssummen fratrukket portokostnader samt timepris for behandling av returen. For andre uåpnede / ubenyttede varer krediteres 50% av kjøpesummen. Øvrige varer som kan gjenselges som brukt- eller demoprodukt krediteres aktuell gjensalgspris minus 30%.

Reklamasjon

Evnt. reklamasjon på leverte varer og tjenester skal gjøres så snart feil eller mangel er avdekket eller ved mistanke om feil eller mangel ved leveransen, og senest innen 7 dager. Dette punkt avgrenser imidlertid ikke krav og rettigheter iht. norsk lov eller særskilte produktgarantier.

Rettigheter og ansvar

Albix AS er ikke ansvarlig for kundens ytringer, bruk av beskyttet / registrert varemerke eller annet kjennetegn, ei heller for noen andre rettighetsbrudd kunden selv har initiert, selv om våre systemer skulle medvirke til utførelsen av forannevnte. Også for domenenavn registrert gjennom Albix AS har kunden det fulle og hele ansvar for eventuelle konflikter og misbruk. Tredjepart som har innsigelse på kundens bruk av våre systemer bes kontakte oss snarest. Ved alvorlig misbruk og ulovligheter tilknyttet bruk av .no-domenenavn anbefales å lese Norids veileder "Ansvar for innhold".

Prisliste
Avtalevilkår
Personvern

Nyheter

12.02.2017

Driftsproblemer U87

Om kort tid er alle tjenester tilbake i normal drift.
Se mer om fremdriften ...

Nyheter – sikkerhet

07.04.2014

HeartBleed

En sikkerhetshull som rammer mange populære nettsteder og dermed de fleste internettbrukere er oppdaget.
Albix AS' tjenere har ikke vært sårbare, da de benytter OpenSSL v.0.9.8. Les mer om HeartBleed

28.03.2014

https://www.albix.no/

Fra og med idag benyttes https for www.albix.no.
Brukere som kobler seg til http://www.albix.no/ videresendes til https://www.albix.no/
Ved å ta i bruk https krypteres all kommunikasjon mellom deg og nettstedet.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2 Valid CSS 2